Právo Privacy Policy

Právo na informácie a právo na prístup k vašim osobným údajom
 

Kedykoľvek môžete požiadať o ďalšie informácie o našich činnostiach spracovania a osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame.
 

Právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov
 

Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili alebo doplnili akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 

Právo na vymazanie vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“)

Môžete nás požiadať, aby sme odstránili vaše osobné údaje (alebo časť z nich) v nasledujúcich situáciách:

- keď spracovanie už nie je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo

- keď bolo spracovanie založené na vašom súhlase a rozhodli ste sa daný súhlas odvolať,

- keď máte iné oprávnené dôvody na namietanie voči spracovaniu vašich osobných údajov,

- keby sme vaše osobné údaje spracúvali v rozpore so zákonom,

- keď vaše osobné údaje musia byť vymazané v súlade s právnou povinnosťou nám určenou.

 

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžeme odmietnuť odstránenie vašich osobných údajov: (i) pre uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, (ii) pre dodržiavanie právnej povinnosti, alebo (iii) pre založenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov.
 

Právo na obmedzenie spracovania

 

 

Môžete nás požiadať, aby sme (dočasne) obmedzili spracovanie vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách:

- keď ste napadli presnosť vašich osobných údajov, na dobu, ktorá nám umožní overiť túto presnosť, alebo

- keď sa spracovanie zdá byť nezákonné a žiadate nás o obmedzenie používania vašich údajov namiesto odstránenia týchto údajov, alebo

- keď osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na založenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov, alebo

- až do overenia, či naše legitímne dôvody prevážia nad vašimi v rámci námietky.
 

Právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov (bezplatne)

 

 

Za určitých okolností môžete namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, keď je také spracovanie založené na našich „oprávnených záujmoch“. Ak súhlasíme, nebudeme už spracúvať vaše osobné údaje, s výnimkou prípadu, keď na to máme presvedčivé oprávnené dôvody alebo pretože je také spracovanie potrebné.

Keď spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek namietať voči ich spracovaniu alebo odvolať svoj súhlas k tejto činnosti. Máte tiež právo nebyť predmetom profilovania na účely priameho marketingu.
 

Právo na prenosnosť údajov

V niektorých prípadoch máte právo dostať všetky svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Toto právo sa uplatňuje:

- v prípade, keď je spracovanie založené na súhlase alebo na potrebe plnenia zmluvy, a

- v prípade, keď sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.