Operátor sanitácie

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Miesto výkonu práce:Senica, Kaplinské pole 16
Základná zložka mzdy v hrubom:3,33 EUR / hod.
Ponúkané výhody:mesačný bonus do výšky 20 %, ročná odmena, mesačný príspevok na Callio Plus, ovocný deň, vianočný večierok, bonusy pri rôznych výročiach
Dátum nástupu: 01.10.2020
Pracovný pomer: TPP na dobu neurčitú
Pracovný čas:8 hodín denne /40 hodín týždenne

Náplň práce:

  • Denné udržiavanie všetkých priestorov v čistom a upratanom stave
  • Preventívna a urgentná hygiena
  • Zber a triedenie odpadu
  • Čistenie priestorov vyhradených pre občerstvenie, umývanie a ukladanie riadov
  • Príprava a udržiavanie čistých a uprataných zasadacích a tréningových miestností
  • Sezónne umývanie okien.

V prípade záujmu prosím pošlite svoj životopis na : lenka.mendlova@iko.com reps. osobne, poštou na adresu firmy.

 

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou IKO Sales International, N.V., organizačná zložka zahraničnej osoby, so sídlom Kaplinské pole 2866/16, 905 01 Senica, IČO: 44601671 ( ďalej len „prevádzkovateľ“ ) nám na účel tohto výberového konania poskytuje osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie: 1) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva IKO Sales International, N.V., organizačná zložka zahraničnej osoby, so sídlom Kaplinské pole 2866/16, 905 01 Senica, 2) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 3) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v zmysle zákona 4) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania, po skončení výberového konania budú tieto osobné údaje zlikvidované do 7 pracovných dní alebo ( v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy )  budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely, 5) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby , právo na ich opravu alebo vymazanie, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 6) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní, 7) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr.senica@iko.com.