Cambridge Xtreme 9,5° - Amazon Green (43)

Tiesības Privacy Policy

Tiesības uz informāciju un tiesības piekļūt saviem personas datiem
 

Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt papildinformāciju par mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām un jūsu personas datiem, kurus mēs glabājam.
 

Tiesības labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus
 

Jūs esat tiesīgs pieprasīt mums bez nepamatotas kavēšanās dzēst, labot vai papildināt jebkurus jūsu personas datus, kas nav precīzi vai pilnīgi.
 

Tiesības uz savu personas datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) 

Jūs varat mums pieprasīt dzēst jūsu personas datus (vai to daļu) šādos gadījumos:

- kad datu apstrāde vairs nav nepieciešama to nolūku sasniegšanai, kuriem dati tika vākti, vai citai apstrādei; vai

- kad datu apstrāde tika veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs esat izlēmis atsaukt savu piekrišanu;

- kad jums ir citi pamatoti iemesli iebilst pret savu personas datu apstrādi;

- ja mēs nelikumīgi apstrādājam jūsu personas datus;

- ja jūsu personas dati ir jādzēš saskaņā ar mūsu juridisku pienākumu.

 

Mēs vēršam uzmanību uz to, ka dažos gadījumos mēs varam atteikties dzēst jūsu personas datus: (i) vārda un informācijas brīvības izmantošana; (ii) juridisku pienākumu izpilde; vai (iii) likumīgu prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana.
 

Tiesības ierobežot apstrādi 

 

 

Jūs varat mums (uz laiku) pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu šādos gadījumos:

- ja esat apstrīdējis savu personas datu precizitāti — uz laiku, kamēr mēs pārbaudām datu precizitāti; vai

- kad apstrāde ir nelikumīga un jūs pieprasāt mums ierobežot jūsu datu lietošanu tā vietā, lai tos dzēstu; vai

- kad mums vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkiem, bet jums tie ir nepieciešami likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai; vai

- iebildumu gadījumā, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par jūsējiem.
 

Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi (bez maksas)

 

 

Noteiktos apstākļos jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tās pamatā ir mūsu “leģitīmās intereses”. Ja mēs piekritīsim, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, izņemot, ja mums būs obligāts leģitīms pamats to darīt vai ja šāda apstrāde būs nepieciešama.

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šādu apstrādi vai atsaukt piekrišanu tai. Jums arī ir tiesības iebilst pret profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos.
 

Tiesības uz datu pārnešanu 

Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt visus jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī nosūtīt šos datus citam datu pārzinim. Šīs tiesības attiecas uz šādiem gadījumiem:

- ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu vai nepieciešamību izpildīt līgumu; un

- ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.