Rights Privacy Policy

Právo na informace a právo na přístup k vlastním osobním údajům

Kdykoli můžete požádat o další informace týkající se našich aktivit spojených se zpracováním a osobních údajů, které od vás máme.

Právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů 

Máte právo od nás požadovat, abychom bez prodlení opravili nebo doplnili vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nekompletní.

Právo na vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“) 

Můžete nás požádat, abychom odstranili (část nebo všechny) vaše osobní údaje v těchto situacích:

- když už zpracování není nezbytné k účelům, k jakým jsme osobní údaje shromáždili nebo jinak zpracovali; nebo

- když zpracování vycházelo z vašeho souhlasu a vy jste se rozhodli souhlas odvolat;

- když máte jiné rozumné důvody ke vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů;

- když bychom vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně;

- když je nutné vaše osobní údaje odstranit na základě zákonné povinnosti vztahující se na nás.

 

Upozorňujeme, že v určitých případech můžeme žádost o odstranění vašich osobních údajů odmítnout z těchto důvodů: (i) vykonávání práva na svobodu projevu a informace; (ii) splnění právní povinnosti; nebo (iii) pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem. 

Právo na omezení zpracovávání 

 

 

Můžete nás požádat, abychom (dočasně) omezili zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:

- když jste zpochybnili přesnost vašich osobních údajů, na dobu, která nám umožní tuto přesnost ověřit; nebo

- když zpracování je zřejmě nezákonné a vy žádáte o omezení používání vašich dat namísto jejich odstranění; nebo

- když už osobní údaje k účelům zpracovávání nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem; nebo

- čeká se na ověření, zda v rámci námitky naše legitimní důvody převáží nad vašimi. 

Právo na vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů (bezplatné)

[l Informace týkající se práva na vznesení námitky je nutné uvést výslovně, jasně a odděleně]

 

Za určitých okolností můžete vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, když je takové zpracování založeno na našich „oprávněných zájmech“. Pokud námitku přijmeme, vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud k tomu nemáme přesvědčivé legitimní důvody nebo pokud takové zpracování není nezbytně nutné.

Když vaše osobní údaje zpracováváme kvůli přímému marketingu, můžete kdykoli vznést námitku vůči jejich zpracování a odvolat svůj souhlas s takovým zpracováním. Máte také právo, abyste nebyli zařazeni do vytváření profilů kvůli přímému marketingu.

Právo na přenositelnost údajů 

V některých případech máte právo obdržet veškeré svoje osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci. Toto právo se vztahuje na tyto situace:

- když je zpracování založeno na souhlasu nebo na nezbytnosti v zájmu plnění smlouvy; a

- pokud se zpracování provádí automatizovaně.